Zrušení účasti na akci (odstoupení od smlouvy)

  1. ADP je oprávněn vzdělávací akci zrušit, není-li dosaženo minimálního počtu účastníku. Zruší-li vzdělávací akci ADP, je povinen tuto skutečnost oznámit a přihlášeným klientům vrátit zaplacenou cenu v plné výši převodem na účet do 30 dnů.
  2. Zruší-li svoji účast klient, který se na akci registroval a zaplatil předem její cenu, je povinen uhradit odstupné, které pokrývá vynaložené náklady ADP na činnost spojené s administraci. Cenu akce, sníženou o odstupné, ADP klientovi vrací převodem na jeho účet do 30 dnů po zrušení jeho účasti.
  3. Výše odstupného je závislá na délce doby zrušení účasti před zahájením akce, a účtuje se v následující výši: ca) zruší-li klient svou účast na akci 11 a více dnů před jejím zahájením, zaplatí odstupné ve výši 20% z ceny akce; cb) zruší-li klient svou účast na akci v době 10 a méně dnů před zahájením akce, činí výše odstupného 100% stanovené ceny akce (cena se klientovi nevrací).
  4. Výjimkou z povinnosti klienta zaplatit odstupné je prokázaná pracovní neschopnost klienta v době konání akce či jiné závažné důvody. O výjimkách rozhoduje vedení ADP z.s. na doporučení lektora pro výuku.