Přihláška za člena ADP z. s.

Odesláním přihlášky souhlasíte s podmínkami pro přijetí, které se nacházejí zde.

Do občanského spolku Asociace detoxikačních poradců (dále jen ADP) vstupuji a přihlašuji se za člena Asociace zcela dobrovolně. Seznámil jsem se, se stanovami a platnými vnitřními dokumenty sdružení (přečetl jsem si cíle Asociace, etický kódex a podmínky pro přijetí) a svůj souhlas potvrzuji svým podpisem. Zároveň se zavazuji dodržovat etický kodex a pokyny vydané asociací. V "ADP" budu pracovat a vystupovat pod vlastním jménem a svou provozovnu budu mít viditelně označenou. Dále se zavazuji platit roční členský příspěvek pro člena asociace v minimální výši stanovené valnou hromadou sdružení.

Žadatel svou přihláškou souhlasí se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů a fotografií pro vnitřní potřeby občanského sdružení. Zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje a postupujeme v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ode dne účinnosti nařízení, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů, zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy. Žadatel potvrzuje, že všechny údaje jsou dané pravdivé a přesné.