Informace k 06. březnu 2019. Skončilo 3. kolo připomínkového mezirezortního řízení.

Zde jsou zásadní a důležité informace:

V rámci mezirezortního připomínkového řízení k materiálu „Návrh zákona o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích (čj. MZDR 52538/2018-1/LEG) uplatňuji připomínky (návrhy jednotlivých ministerstev):

Popis cílového stavu – mezi principy regulace, které vyplývají z návrhu zákona, požadujeme zařadit: Požadavek na určité minimální vzdělání poskytovatelů nebo doloženou minimální praxi v poskytování léčitelských služeb – cíl: ochrana zdraví pacientů s minimalizací rizika nesprávných až škodlivých postupů léčitelů (viz bod 1.6 Zhodnocení rizika a bod 4. Obecné části Důvodové zprávy o důvodnosti regulace).

V Praze 10. ledna 2019     Čj.: 40517/2018-OHR      

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.   ministr spravedlnosti  a předseda Legislativní rady vlády

______________________

Zásadní připomínky: Požadujeme vložit do návrhu zákona další část obsahující změnu živnostenského zákona. Vzhledem k tomu, že zákon nově upravuje poskytování léčitelských služeb, je třeba odpovídajícím způsobem upravit i znění § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů mimo jiné činnost „lékařů, zubních lékařů,…… a přírodních léčitelů“, a to tak, že slova „přírodních léčitelů“ se nahrazují slovy „poskytovatelů léčitelských služeb*)“ a doplňuje se poznámka pod čarou **) s odkazem na zákon č. …/2019 Sb., o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích.      

V Praze dne 6. března 2019            Čj.: MPO 90508/18/31400/01000                                                     Vypracoval: Mgr. František Přívozník,  ministerstvo průmyslu a obchodu

_____________________________

Zásadní připomínka: Navrhujeme, aby oprávnění k poskytování léčitelských služeb nebylo podmíněno pouze svéprávností a bezúhonností osob. Doporučujeme do § 4 doplnit podmínku dosaženého vzdělání pro poskytovatele léčitelských služeb, který musí dosáhnout alespoň základního vzdělání (C) + neformálního vzdělání viz. http://www.msmt.cz/mladez/neformalni-vzdelavani-1. 

Dále navrhujeme doplnit do § 4 zdravotní způsobilost poskytovatele  léčitelských služeb. 

čj.: MPSV 2018/249440501                                                                                                             V Praze dne 15. ledna 2019       Ministerstvo práce a sociálních věcí

_____________________

K § 2 odst. 1 návrhu: Není jasné, zda sousloví „zdravotní stav“, „zlepšit zdravotní stav“, „lidské zdraví“, „působí na lidské zdraví“, „nemoc“, „odstranit nemoc“ mají mít u léčitelských služeb stejný význam, jaký mají, pokud jde o klasickou medicínu. Lze za nemoc, za odstranění nemoci či za zlepšení zdravotního stavu považovat jen to, co by za nemoc, odstranění nemoci či zlepšení zdravotního stavu označila i klasická medicína, kterou vykonávají pouze osoby s odbornou způsobilostí? Pokud nikoliv, jaká je významová náplň těchto pojmů (a jaký je tedy okruh diagnóz, který je léčitelům dovoleno „léčit“ a výsledek, který může a má jejich léčení sledovat)?          

V Praze 15. ledna 2019         Č.j. : 40520/2018 – KOM

Úřad vlády ČR, odbor kompatibility